• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 25.05-29.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 25.05-29.05.2020r.

    • 24.05.2020 15:23
    • Temat: Mama i Tata

     - rozwijanie pamięci i zachęcanie do odtwarzania wiersza z pamięci z odpowiednią intonacją;

     - uczenie się wybranych wierszy oraz piosenek na uroczystość z okazji Dnia Matki;

     - wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu;

     - wykonanie prezentu dla Mamy;

     - ćwiczenie aparatu oddechowego;

     - rozwijanie wyobraźni i mowy;

     - kształtowanie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów i wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy;

     - doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwanie się pojęciem tyle samo.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 18.05 – 22.05.2020
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 18.05 – 22.05.2020

    • 18.05.2020 10:29
    • Temat: Wszystko może być muzyką

      - doskonalenie analizy słuchowej wyrazów;

      - wykonanie grzechotki z puszki po napoju;

      - rozwijanie umiejętności wokalnych w zabawach rytmicznych, ruchowych;

      - poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych i sposobu gry na nich;

      - kształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej;

      - wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

      - usprawnianie narządów artykulacyjnych;

      - rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-6;

      - poznanie znaczenia słów: filharmonia, dyrygent, serenada, smyki;

      - rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków;

      - słuchanie muzyki poważnej;

      - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 11.05-15.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 11.05-15.05.2020r.

    • 10.05.2020 20:46
    • Temat: Mieszkańcy łąk

     - zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące;

     - przybliżenie zwyczajów ślimaka, żaby i biedronki;

     - poznanie cyklu rozwojowego motyla;

     - wdrażanie do uważnego słuchania;

     - rozwijanie umiejętności opowiadania własnymi słowami;

     - ćwiczenie słuchu fonematycznego;

     - improwizacje ruchowo - taneczne przy muzyce;

     - rozwijanie sprawności manualnej;

     - ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała;

     - doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-6.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 4.05-8.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 4.05-8.05.2020r.

    • 04.05.2020 09:44
    • Temat: Tu mieszkam

      - Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji;
     - Zachęcanie do zapamiętania adresu zamieszkania oraz niepodawania adresu osobom nieznajomym;
     - Wzbudzanie zainteresowań tekstem oraz ilustracjami;  
     - Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby; 
     - Nabywanie
      umiejętności prawidłowego liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo; kolorowanie konturów obrazka;
     - Usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo – ruchowej:  
     - Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;   
     - Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej;  
     - Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. 

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 27.04-30.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 27.04-30.04.2020r.

    • 26.04.2020 23:11
    • Temat: Polska – moja Ojczyzna

     - Rozbudzanie uczuć patriotycznych do Polski jako ojczyzny;

     - Kształtowanie świadomości: mieszkam w Polsce, jestem Polakiem;

     - Budzenie szacunku do polskich symboli narodowych;

     - Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych;

     - Zapoznanie z hymnem narodowym, przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania i śpiewania hymnu, wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju;

     - Poznawanie wybranych legend, opowiadań i wierszy dotyczących historii Polski;

     - Rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw dydaktycznych;

     - Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami;

     - Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby;

     - Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

    • więcej