• Opłata za korzystanie z wychowania  przedszkolnego

    Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2021 r. poz.1930 2445 oraz 2022r. poz. 1116, 1692 1730  oraz na podstawie uchwały Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z 12 października 2022 r., zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
    z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
    w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków  (Dz. Urz. Woj. 2022.6867
    z dnia 20 października 2022 r.) -   wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola za świadczenia poza czasem 5-godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.    Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+", opłata wynosi 0,57 zł.    Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina "N" opłata 0,57 zł.    Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.    Stawka żywieniowa - 13 zł za dzień.
    Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn: stawka godzinowa x zadeklarowana przez rodziców liczba odpłatnych godzin w ciągu dnia x liczba dni roboczych w danym miesiącu. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do 14. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

    Dane do wpłat:
    Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
    nr rachunku: 22 1020 2892 0000 5402 0590 3283
    tytułem: "Opłata za przedszkole nr 80, imię i nazwisko dziecka, grupa, za miesiąc"