• Opłata za korzystanie z wychowania  przedszkolnego

    

   UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA

   z dnia 28 czerwca 2023 roku

   zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 709 i 825) uchwala się, co następuje:

   § 1. W uchwale nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

   w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   „2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki,

   o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł.”.

    

    

   Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+", opłata wynosi 0,65 zł.   Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina "N" opłata 0,65 zł.   Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.

    


   Stawka żywieniowa - 13 zł za dzień.

    
    


   Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn: stawka godzinowa x zadeklarowana przez rodziców liczba odpłatnych godzin w ciągu dnia x liczba dni roboczych w danym miesiącu. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do 14. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

   Dane do wpłat:
   Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
   nr rachunku: 22 1020 2892 0000 5402 0590 3283
   tytułem: "Opłata za przedszkole nr 80, imię i nazwisko dziecka, grupa, za miesiąc"

   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie