• Ogólnopolski projekt edukacyjny " Z ekologią na ty"

   Ogólnopolski projekt edukacyjny " Z ekologią na ty"

   05.12.2021 12:21
   Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022  ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
   CELE PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELE KSZTAŁCENIA- WYMAGANIA OGÓLNE
   PRZEDSZKOLE:
   -Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. -Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
   -Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka
  • Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja”

   Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja”

   13.09.2021 18:09
   Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja”
   organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Bochotnicy. 
   Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022.
   Jego celem jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi placówkami.
  • Dzieciaki Mleczaki

   19.11.2020 18:30
   „Dzieciaki Mleczaki ” to bezpłatna akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

   Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

  • Z kulturą mi do twarzy

   28.09.2020 10:56
   "Z kulturą mi do twarzy" 


   Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Ppolega on na tworzenieniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka. Wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy w grupie, patriotyzmu, wskazywanie wzorów postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Wszystko to będzie realizowane w odniesieniu do wielu sfer aktywności dzieci: mowa, zachowanie, ruch, środowisko, ubiór, muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka.
  • "Technikoludek", czyli przedszkolak w świecie technologii

   30.05.2021 15:39
   "Technikoludek" , czyli przedszkolak w świecie technologii

   Ogólnopolski Projekt, który powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”
   Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku, a głównymi celami :
   • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii,
   • rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski,
   • dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii
   • kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologi
   • rozwijanie kreatywności u dzieci,
   • rozwijanie umiejętności technologicznych wśród nauczycieli,
   • dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli.
    

   W roku szkolnym 2020/21 dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 80 uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Technikoludek” czyli przedszkolak w świecie technologii” będącym odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.” Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii, dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii, kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii, rozwijanie kreatywności u dzieci, rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach, wycieczkach oraz akcjach. Uczestnicząc w projekcie dzieci w okresie od września do czerwca realizują wybrane  zadania, których który wykonanie  zamieszczane jest w galerii na stronie facebook organizatorów projektu.

   W I semestrze zrealizowano następujące zadania:

   • Założenie w sali przedszkolnej kącika technologicznego ( wrzesień)
   • Namalowanie wg własnego pomysłu portretu „ Technikoludka” ( wrzesień)
   • Przeprowadzenie zajęć pt. „ Czym różni się luneta od lornetki” ( wrzesień)
   • Organizacja wieczoru bajkowego pt. „ Kubuś Puchatek” z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ( październik)
   • Przeprowadzenie zajęć  pt. „ Kodowanie na dywanie”, opracowanie wg własnego pomysłu gry planszowej pt. „ Technikoludek w kosmosie” ( październik)
   • Obejrzenie prezentacji multimedialnej o największych wynalazkach XX wieku, przygotowanie w sali przedszkolnej wystawy pt. „ Wynalazki dawniej i dziś”        ( listopad)
   • Obejrzenie koncertu on- line pt. „ Spotkanie z Mikołajem i Panią Choinką”, nauka piosenki świątecznej w języku francuskim ( grudzień)
   W II semestrze wykonano zadania:
   • Wykonanie pracy plastyczno- technicznej : aparat fotograficzny, telewizor, luneta, lornetka. (styczeń)
   • "Bal robotów" stworzenie stroju związanego z technologią oraz ich prezentacja na balu. Wykonanie z okazji dnia bezpiecznego Internetu pracy plastycznej pt. "Robot" ( luty)
   • " Literkowy tablet" ( marzec)
   • Zbiórka elektrośmieci pt. " Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci" (marzec)
   • " Witaj Wisno"- nagranie przedstawinia o tematyce wiosnnej ( kwiecień)
   • " Mały fotograf" - fotografowanie aparatem przyrody    ( maj)
   • Zorganizowanie konkursu plastycznego w placówce „ Kraków w moim obiektywie  ( czerwiec)