• KLAUZULA INFORMACYJNA


    Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

    1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole Nr 80 z siedzibą ul. Kotlarska 5a, 31-539 Kraków.
    2. Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Gaweł, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail : inspektor2@mjo.krakow.pl lub pisemnie kierując zapytanie na adres pocztowy: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków.
    3.  Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę na podstawie zgody oraz przepisów prawa w tym w szczególności: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
    4.  Odbiorcą Pana/Pani danych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Waszych danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz przedszkola.
    5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    6. Administrator przechowuje Pana/Pani dane przez okres wskazany w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, który podlega administratorowi, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
     Uprawnienia Pani/Pana wobec przedszkola w zakresie ochrony danych osobowych
    7. Przysługuje Panu/Pani:
     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b) prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);
     c) prawo do usunięcia danych;
     d) prawo do ograniczenia danych;
     e) prawo do przenoszenia danych;
     f) prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
     g) prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
    8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych przez Administratora, z zastrzeżeniem danych zebranych na podstawie zgody, które są przetwarzane jedynie w wypadku pisemnej, dobrowolnej zgody opiekuna dziecka.
    9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
    10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane w żaden sposób.

     

   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie