• Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

    na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań Rodziców    RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80

    6:30-8:00 

     Schodzenie się dzieci. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.  Zabawy dowolne z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Gry stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Praca indywidualna lub w małych zespołach kompensacyjna i stymulacyjna.

    8:00-8:15

    Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe i zabawy ruchowo-rytmiczne. Zabawy integrujące grupę.  

    8:15-8:30

    Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku., m.in, czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Doskonalenie techniki prawidłowego mycia rąk.

    8:30-9:00 Śniadanie

    Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

    9:00-10:30

    Zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane przez nauczyciela, wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć, realizacja treści programowych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia rozwijające twórczą postawę dzieci - tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia  i doskonalenia sprawności umysłowej.

    10:30-11:20  

    Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe. Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Wykorzystanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.

    11:20 – 11:30

    Przygotowanie do drugiego śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – sanitarnych.

    11:30-12:00 - Drugie śniadanie.

    Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,  przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

    12:00 – 13:00

    Oddział I : Leżakowanie, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

    Oddział II, III, IV, V  : Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową. Zabawy dowolne według inicjatywy dzieci.

    13:00-13:30

    Czynności samoobsługowe, porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

     13:30 – 14:30 - Obiad  

    Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

    14:30 – 15:00

    Odpoczynek poobiedni : słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela.

    15:00 – 17:30

    Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne  i społeczno-emocjonalne). Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności i wymianie informacji, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności. Zabawy ruchowe oraz gry
    i zabawy dydaktyczne. Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne.  Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na następny dzień.

    Uwaga
    Ramowy rozkład dnia jest dostosowany do nowej podstawy programowej.
    Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są od 8:00 do 13:00.
    Oddział I łączony: od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 ; 
    Oddział III łączony od godz. 16:30. Oddział IV łączony od 17:00.

    W okresie wiosenno-letnim przeniesienie części zajęć i zabaw do ogrodu,
    wydłużenie pobytu dziecka na powietrzu.

     
   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie