• Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

    na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań Rodziców

    RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80

    6:30-8:00 
    Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

    Gry stolikowe usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

    Praca indywidualna lub w małych zespołach kompensacyjna i stymulacyjna.

    8:00-8:15
    Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowo-rytmiczne

    8:15-8:30
    Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

    8:30-9:00
    Śniadanie. 

    9:00-10:30
    Zajęcia rozwijające twórczą postawę dzieci, poprzez realizację treści programowych.

    Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowej.

    10:30-11:20
    Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

    Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

    Wykorzystanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.

    11:20 – 11:30
    Przygotowanie do drugiego śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – sanitarnych.

    11:30-12:00
    Drugie śniadanie.

    Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami,

    przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. 

    12:00-13:30
    Oddział I - leżakowanie, bajkoterapia 
    Oddział II, III, IV, V – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową itd., zabawy dowolne.


    13:30-14:30 
    Oddział I
    Przygotowanie do obiadu. Obiad


    13:30-14:00
    Oddział II, III, IV, V Przygotowanie do obiadu. Obiad

    14:00-14:30 
    Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki, czytanie książek.

    14:30 – 17:30 
    Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne.

    Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności i wymianie informacji,

    rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne.

    Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na następny dzień.

    Uwaga
    Ramowy rozkład dnia jest dostosowany do nowej podstawy programowej. 
    Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są od 8:00 do 13:00.
    Oddział I i II łączony: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godziny 16:00 ; 
    czwartek od godziny 16:30
    Wszystkie oddziały łączone od godz. 17:00.
    W okresie wiosenno-letnim przeniesienie części zajęć i zabaw do ogrodu, 
    wydłużenie pobytu dziecka na powietrzu.