• Deklaracja dostępności Samorządowego Przedszkola Nr 80 w Krakowie

    • 19.08.2022 06:07
    • Deklaracja dostępności

     Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole80krakow.pl zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole80krakow.pl

     Data publikacji strony internetowej 3.02.2019r

     Data ostatniej aktualizacji : 1.10.2020r

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     1. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
     2. Zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
     3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany  dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) nie są dostępne cyfrowo strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
      Powody wyłączenia:
     1. poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
     2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

      

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     Osobą kontaktową jest Agnieszka Naciuk

     adres e-mail p80@mjo.krakow.pl

     numer telefonu 12 421 57 23

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

      

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
     2. Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściu głównym nie znajduje się podjazd.
     3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
     4. W budynku nie ma innych pochylni, platform oraz  informacji głosowych.
     5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     6. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
     7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
     8. W okolicy przedszkola  obowiązuje strefa parkowania.

     Aplikacje mobilne

     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

      

    • więcej
    • Kontakt

     • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
     • (12) 421-57-23
     • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
     • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
    • Logowanie