• Uwaga ! Ważne !

     • Szanowni Rodzice

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z decyzjami Rządu i Resortu Zdrowia do przedszkola mogą uczęszczać

      1) dzieci posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

      2) dzieci rodziców, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19,
      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      e) wykonują działania ratownicze,
      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
      g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
      z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      Ze względu na organizację pracy przedszkola Rodzice, którzy są uprawnieni
      i zainteresowani przyprowadzeniem dziecka, proszeni są o wypełnienie wniosku

      WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ  wniosek_o_zapewnienie_opieki_.pdf

      Wnioski należy składać bezpośrednio w Przedszkolu lub przesłać skanem na adres:  przedszkole80@gmail.com

      Przedszkole w okresie 29.03.2021 r. - 09.04.2021 r. będzie czynne w godzinach od 7:30 do 16:30.

      Dla dzieci pozostających w domu nauczyciele wszystkich grup prowadzą nauczanie zdalne.

       

      dyrektor przedszkola  Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych !!!

     • SZANOWNI RODZICE !


      W związku z komunikatem Ministra Zdrowia dotyczącym sytuacji zagrożenia koronawirusem informuję, że

      od poniedziałku  29 marca  do  9 kwietnia 2021r

      zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu.

      Do korzystania z opieki w przedszkolu mają prawo

      wyłącznie dzieci, których rodzice pracują jako pracownicy medyczni lub w służbach porządkowych.

      Ze względu na zaplanowanie wyżywienia dzieci i organizację pracy  w przedszkolu,

      prosimy rodziców pracujących w wyżej wymienionych zawodach o przesłanie

      na adres mailowy przedszkola przedszkole80@gmail.com

      skanu podpisanego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie

      do piątku 26 marca do godz. 11.00 .


      DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA  DZIECKA W CZASIE EPIDEMII COVID-19  

      w dniach 29-03-2021 do 09-04-2021 do pobrania tutaj 

      DEKLARACJA__UCZESZCZANIA_W_CZASIE_COVID.pdf​​​​​​​      Uwaga:

      • Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej ZUS.


                                          Dyrektor przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Dziękujemy Państwu za 1% dla naszego Przedszkola

     • Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

      Na mocy porozumienia  zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" nasze przedszkole  ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

      Drodzy Rodzice, jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 80, prosimy  o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie KRS:  0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości
      i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl

       

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.
                    

      Dyrektor Anna Kaczmarczyk-Korzonek i pracownicy przedszkola