• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 18.05-22.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 18.05-22.05.2020r.

    • 17.05.2020 12:44
    • Różne pojazdy:

     • poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów;
     • usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych;
     • doskonalenie spostrzegawczości;
     • zapoznanie z numerami alarmowymi i sygnałami pojazdów uprzywilejowanych;
     • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po ulicach;
     • poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”;
     • doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej;
     • doskonalenie wymowy;
     • rozwijanie sprawności ruchowych;
     • aktywizowanie myślenia dzieci.

     Rys. Piotruś :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 11.05.-15.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 11.05.-15.05.2020r.

    • 10.05.2020 21:12
    • Mieszkańcy łąki:
     poszerzanie wiadomości przyrodniczych (ekosystem- łąka);
     poznanie zwierząt żyjących na łące oraz ich budowy: motyl, żaba, ślimak, mrówka itp.;
     oglądanie filmów związanych z łąką;
      zapoznanie z piosenką „ Kwiatki-bratki”;
      rozwijanie wyobraźni tanecznej;
      dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, głoski;
      utrwalenie kolorów;
      doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
      kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń gimnastycznych;
      doskonalenie orientacji przestrzennej;
       doskonalenie artykulacji dźwięków;
      rozwijanie myślenia matematycznego w zakresie 9 – tworzenie zbiorów;
      rozwijanie zainteresowań plastycznych;
      doskonalenie umiejętności wycinania;
     przygotowanie do nauki czytania i pisania.

     Rys. Kaja :)

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 4.05-8.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 4.05-8.05.2020r.

    • 03.05.2020 12:34
    • Tu mieszkam:

     • poszerzenie wiedzy nt. pracy straży pożarnej (Dzień Strażaka) ;
     • nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu;
     • określanie funkcji pomieszczeń w domu czy mieszkaniu;
     • zachęcanie do zapamiętania adresu zamieszkania;
     • kształtowanie pojęć: architekt, budowniczy;
     • kształtowanie wrażliwości przestrzennej i estetycznej;
     • doskonalenie umiejętności ruchowych i plastycznych;
     • rozwijanie myślenia matematycznego;
     • odwoływanie się do własnej wiedzy.


     Rys. Kubuś :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 27.04.-30.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 27.04.-30.04.2020r.

    • 26.04.2020 21:52
    • Polska – Moja ojczyzna:

     poszerzanie wiadomości nt.  środowiska wiejskiego i miejskiego
     porównywanie oraz poznawanie zabytków i ważnych miejsc Krakowa oraz Opola;

     rozwijanie postaw związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej;
     budzenie uczuć patriotycznych;
     słuchanie muzyki ludowej i regionalnej;
     słuchanie legend nt. Krakowa, Opola, Polski;
     utrwalenie symboli narodowych i
     budzenie do nich szacunku;
     śpiewanie piosenek patriotycznych;
     doskonalenie poczucia rytmu;
     doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analiza i synteza sylabowa;
     doskonalenie spostrzegawczości;
     zabawy matematyczne - przeliczanie elementów w zakresie 8, rozpoznawanie figur geometrycznych;
     rozwijanie umiejętności grafomotorycznych;
     zachęcanie do działalności plastycznej;
     rozwijanie zdolności muzycznych i tanecznych.


     Rys. Ignaś z dziadkami :)

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 20.04-24.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 20.04-24.04.2020r.

    • 19.04.2020 20:43
    • ŚWIĘTO ZIEMI:
     • zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat piękna przyrody;
     • rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody o którą trzeba dbać;
     • zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień;
     • kształtowanie zachowania proekologicznego, pobudzanie myślenia i rozwijanie wyobraźni;
     • zachęcenie do eksperymentowania i wyciągania wniosków;
     • zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę pszczół i zdrowotnych właściwości miodu;
     • zachęcanie do aktywności oraz kształtowanie wyczucia własnego ciała i przestrzeni.
    • więcej