• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 19.04-23.04
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 19.04-23.04

    • 21.04.2021 14:45
    • Dbamy o przyrodę:
     • - Kształtowanie świadomośći ekologicznej
     • - Poznawanie znaczenia wody w przyrodzie
     • - Poznawanie informacji na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie oraz ich wpływu na środowisko
     • - Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
     • - Ćwiczenia pamięci
     • - Poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania
     • - Rozwijanie sprawności fizycznej
     • - Wzbogacenie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności
     • - Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
     • - Rozwijanie reakcji na zmiany muzyki
     • - Poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska
     • - Wzbogacenie słownictwa o nowe słowa
     • - Kształtowanie nawyków proekologicznych
     Karty pracy cz. 4 strony 70-80
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 12.04.2021r. - 16.04.2021r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 12.04.2021r. - 16.04.2021r.

    • 21.04.2021 14:36
    • Wiosna na wsi:

     - Rozpoznawanie oraz nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka
     - Poprawne nazywanie domów zwierząt hodowanych na wsi
     - Naśladowanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka
     - Poznawanie nazw młodych osobników zwierząt wiejskich
     - Opisywanie wyglądu zwierząt
     - Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
     - Układanie rymów i zdrobnień
     - Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych
     - Wymyślanie zagadek
     - Pamięciowe opanowanie tekstu piosenki
     - Kształtowanie poczucia rytmu
     - Rozwijanie sprawności ruchowej
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 6.04 - 9.04.2021 r.
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 6.04 - 9.04.2021 r.

    • 31.03.2021 21:08
    • Temat tygodnia: Wiosenne powroty

     - zapoznanie z właściwościami jajka,

     - poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych,

     - wykonywanie doświadczeń z jajkiem,

     - wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

     - utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu,

     - rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska,

     - uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej,

     - rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,

     - rozwijanie wrażliwości dotykowej,

     - pamięciowe opanowanie tekstu piosenki.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 29.03.2021r. - 02.04.2021r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 29.03.2021r. - 02.04.2021r.

    • 28.03.2021 20:51
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 29.03.2021r. - 02.04.2021r.
      
     Wielkanoc:
      

     -wypowiadanie się na temat obrazków związanych ze świętami wielkanocnymi. Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami

     -wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych

     -rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

     -wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

     -porównywanie długości i wysokości przedmiotów

     -rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

     - kształtowanie poczucia rytmu

     -nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

     -doskonalenie słuchu fonematycznego

     rozwijanie sprawności ruchowej

     -doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 14.04.-17.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 14.04.-17.04.2020r.

    • 14.04.2020 09:51
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 14.04.-17.04.2020r.

     Dbamy o zdrowie:
     · zapoznanie z zasadami zdrowego trybu życia;
     · tworzenie własnej piramidy zdrowia;
     · utrwalenie zasad dbania o higienę;
     · zapoznanie z zawodami służącymi ochronie naszego zdrowia np.: pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta itp.;
     · rozwijanie sprawności manualnej;
     · wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania;
     · doskonalenie słuchu fonematycznego;
     · rozwijanie sprawności ruchowej;
     · wykorzystanie własnych doświadczeń w zabawie, odgrywanie ról;
     · nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
     · rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
     · doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała;
     · rozpoznawanie przedmiotów różnymi zmysłami;
     · rozwijanie ekspresji ruchowej przy piosence „Higiena”;
     · rozpoznawanie i nazywanie uczuć;
     · nauka i ilustracja ruchem wiersza „Przedszkolaczek” Jadwiga Korczakowska.

    • więcej